Danh Mục
 Cẩu b�nh x�ch
 Cẩu  thủy  lực
 Đầu k�o - Sơmirơmo�c
 M�y rải nhựa đường
 Xe  nâng chụp Container
 Xe   luGoogle
B�n - cho thu� xe cần cẩu - xe chuy�n d�ng
 • Liebherr LR 1200 - 220 tons to 250 tons
  Main Boom 62 m + Luffing jib 83 m = Total 145 m

 • C�ng ty TNHH thương mại H&CT
  Địa chỉ: 2/16 Ng� 1197 Đường Giải Ph�ng
  Ho�ng Mai - H� Nội
  Tel: +84 24 3 6420244
  Fax: +84 24 3 6420244
  : xechuyendung@yahoo.com
  Người thường trực:
  Mr. Dũng: Mobil: 0913204091
  Mr. Cường: Mobil: 0913214284
  Mr. To�n: Mobil: 0913513358

  Li�n hệ tại Germany
  C�ng ty H&H kinh doanh thiết bị v� xuất nhập khẩu
  Chuy�n nhận cung cấp thiết bị & phụ t�ng
  c� nguồn gốc từ Đức v� ch�u �u.
  Tel: +49 3091478476
  Fax: +49 3091478481
  Skype:   Tien Germany (xechuyendung)
  : hoangt@kabelmail.de
  Người thường trực:
  Mr. Tiến: Mobil: +49 172 4164464


  Tỷ gi� ngoại tệ

  Dự b�o thời tiết